jueves, 23 de julio de 2009

Acta nº 2 /2009

En Cee, ás 12:00 horas do día 22 de Xaneiro de 2009 e no Hospital Virxe da Xunqueira, ten lugar a 1ª reunión extraordinaria do Comité de Empresa.

Relación de membros do Comité que asisten:

-Dª Ana Belén Lestón Gallardo (CIG).
-Dª María Formoso Fernández (CSI-CSIF).
-D. Guillermo González Díaz (CSI-CSIF).
-D. José María Belmar Gómez (CIG).
-Dª Mª del Henar Prieto Arranz (CIG).
-Dª Beatriz Pereira Ogando (CIG).
-D. José C. Trinidad Sanjosé (CSI-CSIF).
-Dª Florentina Xoubanova Díaz (CIG).

Xustifican a súa ausencia:

-Dª María Formoso Leis (CIG).

Orde do día:

-Valoración das declaracións do Director Xerente sobre o Comité de Empresa e o Servizo de Medicina Interna. Propostas para dar resposta se procede.


Desenrolo do pleno:

-D. José C. Trinidad Sanjosé explica que tras tres requerimentos do xulgado a esta Dirección, ésta todavía non deu resposta.
Tamén fai unha peticiión do Servizo de Medina Interna, pola cal dous representantes de este servizo piden falar co Comité por mor das acusacións do Director Xerente hacia o seu servizo.

-Acéptase escoitalos.

En nome do Servizo de Medicina Interna, D. Eduardo Granja e Dª Carmen González piden ao Comité: apoio no seu problema, de tal maneira que os apoiemos dende o Blog e dende tódolos sitios que o Comité dispoña, así como mostrar o noso apoio durante unha rolda de prensa que farán nos vindeiros días, asistindo a ela. Nesta rolda de prensa falarán sobre a súa situación e explicarán todos os puntos dados polo Director Xerente á prensa. Dar a máxima difusión do agravio que se fixo o servizo.

-Todos os presentes están dacordo en dar apoio a este grupo de traballadores que así o piden.

-Dª Ana Lestón prosigue coa orde do día.
-Queda acordado polos presentes:
1º. Facer unha rolda de prensa en Santiago co apoio de tódalas Centrais Sindicais que conforman o Comité, o día xoves 29 de xaneiro.

2º. Facer un comunicado que se leerá ese día na rolda de prensa onde se explicará a situación do Hospital e onde se calrificarán as descalificacións vertidas á prensa polo Director Xerente, así como dar o noso apoio ao Servizo de Medicina Interna.

3º. Tentarase que dito comunicado sexa asinado polas centrais sindicais.

Queda pendente de realizar dito comunicado, cando se teña un boceto pasarase a tódolos integrantes do Comité para que den o seu visto bo ou engadan o que crean necesario.

Sen máis asuntos que tratar dáse por rematada a sesión ás 13:50 horas.

jueves, 25 de junio de 2009

Nota Informativa

En la última reunión ordinaria del Comité de Empresa (Acta Nº 4/09, pendiente de aprobación) D. Guillermo González Díaz expuso su disconformidad con el método de justificación a la falta de asistencia a las reuniones del Comité, alegando que si se está de baja médica se presupone la justificación de la no asistencia a la reunión.
Estando de acuerdo los asistentes a dicha reunión, y así constando en acta, se ruega a todos los miembros del Comité de Empresa que ante cualquier acta en la que observen su falta de asistencia como no justificada y estimen que sí lo está, se pongan en contacto a través de la cuenta de correo del Comité para modificar su estado en el acta.
Todas aquellas faltas de asistencia no justificadas se mantendrán de igual manera que hasta ahora.

jueves, 11 de junio de 2009

Acta Nº 1 /2009

En Cee, a 15 de xaneiro de 2009 e no Hospital Virxe da Xunqueira ten lugar a 1ª reunión ordinaria do Comité de Empresa. Da comenzo o pleno ás 12:30 horas.

MEMBROS QUE ASISTEN AO PLENO:

-Dª Ana B. Lestón Gallardo (CIG).
-Dª Beatriz Pereira Ogando (CIG).
-Dª Mª Henar Prieto Arranz (CIG).
-Dª Florentina Xoubanova Díaz (CIG).
-Dª María Formoso Fdez (CSI-CSIF).
-D. José Carlos Trinidad Sanjosé (CSI-CSIF).

Xustifican a súa ausencia:

-D. Guillermo González Díaz (CSI-CSIF).
-D. José Mª Belmar Gómez (CIG).
-D. Olegario Alves Senra (UGT).

ORDE DO DÍA:

1. Lestura e aprobación de actas anteriores.
2. Propostas dos membros do Comité de cara a unha Asamblea de Traballadores.
3. Convocatoria de Asamblea, se procede.
4. Rogos e preguntas.

DESENROLO DO PLENO

1. Lectura e aprobación de actas anteriores.

Tras varias correcións queda pendentes de firmar unha vez subsanados os erros.

2. Propostas dos membros do Comité de cara a unha Asamblea de Traballadores.

Tras a lectura por parte de Dª Ana Lestón dun borrador onde se especifican as peticións a realizar, queda o cadro da seguinte maneira: (cadro anexo).

-Dª Ana Lestón explica que en Hospitalización deron a opción de poñer máis auxiliares de enfermería a cambio de celadores, sempre e cando se renunciara por escrito a éstos. Os traballadores non asinaron nada.

Ademáis da proposta de aumento de persoal, decídese levar como punto do día para a Asamblea de Traballadores a problemática sobre as listaxes de área. En febreiro está previsto de que saian novas listaxes, e a intención do Sergas é que as listaxes sexan por área.

-Dª Ana Lestón explica que a CIG nos ía apoiar na recollida de sinaturas para que os hospitais comarcais tivesen listas propias e non de área, e aporta unha folla de recollidas de sinaturas que se vai repartir por toda Galicia.

-Decídese que a recollida de sinaturas voltarase a facer coas novas follas para que a entrega sexa de carácter xeral. A recollida terá lugar ata o 26 de xaneiro e entregaranse o xoves 29 de xaneiro en Santiago.
-Ademais farase unha concentración en Santiago o xoves 29 de xaneiro polo tema das listaxes de contratación, contando co apoio dos delegados de CIG-SAUDE.

3. Convocatoría de Asamblea, se procede.

Queda pendente de convocar a Asamblea de Traballadores para o vindeiro luns 26 de xaneiro de 2009.

4. Rogos e preguntas.

-D. José Carlos Trinidad Sanjosé fai entrega da documentación en onde se fai constar que o xulgado require á Dirección os informes necesarios xa que a demanda foi admitida a trámite.

-Dª Ana Lestón pide facer unha estructuración para a petición de plantilla para presentala na Asamblea e se todos estan de acordo, darlle rexistro de entrada en Dirección ó día seguinte da Asamblea.

-Decídese tamén pedir reunión ordinaria con Dirección para o 12 de febreiro, para tratar temas puntuais que afectan o hospital e os seus traballadores.

Temas propostos para a orde do día:

1. Levar borrador para o cambio de cartelera anual. Entregar mellor con firmas.
2. Laboratorio: cubrir a coordinadora sen sobrecargar ao técnico da quenda de mañá
3. Aumento de plantilla:
-Coñecer o aumento de plantilla do 2009.
-Presentar proposta de aumento de plantilla.
-Auxiliar de farmacia. Perdemos unha auxiliar de enfermería se se cubre esa praza cun auxiliar de enfermería.

-Dª Ana Lestón pide que conste o malestar cos membros do Comité que non asisten as reunións sen xustificar a súa asuncecia.

Sen máis temas a tratar, dáse por rematada a reunión ás 15 horas.

martes, 24 de febrero de 2009

ACTA PLENO Nº13/08

En Cee a 11 de decembro de 2008 e na Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira ten lugar a 7ª reunión extraordinaria do Comité de Empresa. Da comezo o pleno ás 12:40horas.

MEMBROS QUE ASISTEN AO PLENO:

Dª Ana B. Lestón Gallardo. (CIG)
D. José M. Belmar Gómez. (CIG)
Dª Mª Henar Prieto Arranz. (CIG)
Dª Florentina Xoubanova Díaz. (CIG)
Dª María Formoso Fdez. (CSI-CSIF)

Xustifican a súa ausencia:
-D. Guillermo González Díaz (CSI-CSIF)
-D. José C. Trinidad Sanjosé. (CSI-CSIF)
-Dª Beatriz Pereira Ogando. (CIG)

ORDE DO DÍA

1.Problématica xerada sobre a adxudicación en xaneiro da praza de técnico en radioloxía.
2.Convocatoria de reunión coa Dirección, se procede.

DESENROLO DO PLENO

1. Problématica xerada sobre a adxudicación en xaneiro da praza de técnico en radioloxía.
Acórdase enviar un escrito ao director de Recursos Humanos e desenvolvemento profesional do Servizo Galego de Saúde explicándolle que a praza creada debería ser adxudicada por promoción interna seguindo o pacto de contratación vixente a día de hoxe.

2. Convocatoria de reunión coa Dirección, se procede.
Dª Ana Lestón explica que tras unha conversa mantida co seu sindicato, infórmanlle que o señor Paniagua falou co xerente sobre a falla de reunións contestándolle éste que non nos reuníamos porque o Comité non pide reunións.
Por maioría decídese enviar un escrito a Paniagua seguindo os seguintes puntos:
Explicar que as reunións ordinarias están convocadas para todos os segundos xoves de cada mes.
Que se o Comité non solicita reunións, estas non terían lugar nunca. Unha vez solicitadas polo Comité, a maioría son aprazadas por motivos de axenda e nas que tiveron lugar nas novas datas, o xerente non asistiu a ningunha dende o mes de xullo.
Que todas as reunións as que asistiu non houbo ningún tipo de negociación. A única resposta recibida é que “a porta do xulgado está aberta” e que tras dous anos pedindo documentación, o último paso foi ir o xulgado para conseguila.

ROGOS E PREGUNTAS
-Dª Ana Lestón expón que existe un problema co blog. Cambiase a clave. Nunha reunión onde estén presentes os colaboradores do blog decidirase qué colaboradores queren seguir, sempre e cando se acepten as pautas creadas para a utilización do blog.

Sen máis que tratar dáse por rematada a reunión ás 14 horas.

ACTA PLENO Nº12/08

En Cee, a 23 de outubro de 2008 e na Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira ten lugar a 6ª reunión extraordinaria do Comité de Empresa, dando comezo a sesión ás 13horas.

MEMBROS QUE ASISTEN AO PLENO:

Dª Ana B. Lestón Gallardo. (CIG)
D. José M. Belmar Gómez. (CIG)
D. Francisco Boullosa Marcote. (UGT)
D. José C. Trinidad Sanjosé. (CSI-CSIF)
Dª Mª Henar Prieto Arranz. (CIG)
Dª Beatriz Pereira Ogando. (CIG)
Dª María Formoso Fdez. (CSI-CSIF)

ORDE DO DÍA:

1.Problemática surxida con admisión pola citación de doentes en consultas externas.
2.Adaptación de postos de traballo por risco laboral no embarazo.

DESENROLO DO PLENO:

1.Problemática surxida con admisión pola citación de doentes en consultas externas.

Dª Ana Lestón explica que cando se pediu que se creara a admisión de urxencias foi para evitar que os auxiliares de enfermería fixeran funcións que non lle competían.. A día de hoxe, os auxiliares de consultas dan citas en consultas externas sen que se teña que ir o servizo de admisión para nada, creando malestar entre o colectivo dos administrativos que ven como outra categoría realiza as súas funcións. Polo tanto ve preciso facer un escrito, con rexistro de entrada, para evitar que esta situación se repita. Aclarando que aínda que o auxiliar poda buscar oco na axenda a aquel doente que o precise, deba mandar a éste ao servizo de admisión para que alí lle den por escrito a súa nova cita.

2.Adaptación de postos de traballo por risco laboral no embarazo.

Dª Ana Lestón plantexa a situación. Existe unha norma onde as resolucións deben chegar ao Comité de Seguridade e Saúde. As delegadas do Comité de seguridade non teñen notificación destas, só obteñen esta información polas resolucións que lle achegan as propias traballadoras.
As resolucións non deixan de ser unha serie de recomendacións dadas ás traballadoras, as cales, repercuten na labor diaria dos demais traballadores, xa que a carga de traballo que se lle quita as embarazadas dáse a maiores a algún dos seus compañeiros. O ter que asumir ditas funcións, éstes ven aumentada a súa carga de traballo.
D. Francisco Boullosa explica a situación na unidade de Hospitalización B onde o resto de traballadores asumen o traballo por orde do supervisor.
Dª Ana Lestón procede a leer un escrito feito polas delegadas do Comité de saúde laboral para presentar en Dirección onde non están de acordo coas resolucións ao considerar que as recomendacións non son suficientes así como que implican unha sobrecarga para o resto de traballadores.
Decídese enviar o escrito.
- Acórdase tamén realizar un escrito conxunto coa Dirección para a petición de celadores. De non ser conxunto será de forma unilateral por parte do Comité de Empresa.

Sen máis temas a tratar dáse por rematada a reunión ás 14:30hs.

ACTA PLENO Nº11/08

En Cee a 7 de outubro de 2008 e na Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira ten lugar a 5ª reunión extraordinaria do Comité de Empresa. Da comezo o pleno ás 12:40 horas.

MEMBROS QUE ASISTEN AO PLENO:

Dª Ana B. Lestón Gallardo. (CIG)
D. José M. Belmar Gómez. (CIG)
D. Guillermo González Díaz. (CSI-CSIF)
D. Francisco Boullosa Marcote. (UGT)
D. José C. Trinidad Sanjosé. (CSI-CSIF)
Dª Florentina Xoubanova Díaz. (CIG)
Dª Beatriz Pereira Ogando. (CIG)
Dª María Formoso Fdez. (CSI-CSIF)

ORDE DO DÍA:

1.Incorporación de celadores. Convocatoria de asamblea de traballadores, se procede.
2.Turnos fixos en Secretaría Asistencial.

DESENROLO DO PLENO:

1.Incorporación de celadores. Convocatoria de asamblea de traballadores, se procede.

-Dª. Ana Lestón expón que o 1 de outubro comezaron no Hospital do Salnés a traballar 18 celadores, mentres que oficialmente por parte da nosa Dirección deste centro non se ten coñecemento ningún sobre este tema. Non se sabe si van a vir, ou cantos, ou cando.
Pregunta ao pleno qué medidas vanse adoptar para que se produza algún movemento positivo neste tema.
-Por unanimidade acórdase:

a. Informar aos traballadores e os usuarios, mediante a prensa e o blog, sobre a problemática deste centro.
b. Unha única concentración, polo momento, como medida de protesta por dita situación.
c. Posteriormente valorarase a necesidade ou non de convocar unha asamblea de traballadores para informar sobre a situación actual do hospital e adoptar novas medidas se nada do anterior produce resultado positivo algún.

-D. José C. Trinidad solicita que se envíe á Dirección unha petición para que se informe ao Comité sobre os seguintes conceptos:

PERLE do 2008 e plans a realizar.
Cadros de mandos.
Gastos en obras.
Anteproxecto de persoal para o 2009.

Queda pendente de facer o escrito.

2.Turnos fixos en Secretaría Asistencial.

Debido a demora no outro tema queda éste pendente de abordar nunha reunión que se
fará cos administrativos nos vindeiros días, onde explicarán a súa situación actual.
Sen máis que tratar dáse por rematada o pleno ás 14:30hs.

ACTA PLENO Nº10/08

En Cee, a las 12:20 horas del día 4 de septiembre del 2008, en la Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira, tiene lugar la 5ª reunión ordinaria del Comité de Empresa.

RELACIÓN DE MIEMBROS QUE ASISTEN AL PLENO:

Dª Ana B. Lestón Gallardo. (CIG)
Dª María Formoso Fernández. (CSI-CSIF)
Dª María del Henar Prieto Arranz. (CIG)
Dª Beatriz Pereira Ogando. (CIG)
D. Guillermo González Díaz. (CSI-CSIF)
D. José María Belmar Gómez. (CIG)
D. María Formoso Leis. (CIG)
D. Olegario Alves Senra. (UGT)

ORDEN DEL DIA:

1.Votación de permanencia del vicepresidente. Nueva elección si procede.
2.Publicación de actas.
3.Elaboración del orden del día para reunión con Dirección.
4.Ruegos y preguntas.

DESARROLLO DEL PLENO:

1.Votación de permanencia del vicepresidente. Nueva elección si procede.

-D. Guillermo González quiere que conste en acta y así se hace, el aviso anterior a la reunión al vicepresidente para que acuda a ésta. Responde que si tiene un momento se pasará.
-Dª Ana Lestón explica la necesidad de votar un nuevo vicepresidente por la ausencia reiterada de éste a las reuniones del Comité.
Se procede a la votación de la permanencia del actual vicepresidente a mano alzada, con el siguiente resultado:

votos a favor: 0
votos en contra: 7

El vicepresidente, Olegario Alvés, queda cesado por unanimidad.

-Dª Ana Lestón propone como nuevo candidato a la vicepresidencia por la CIG a D. José María Belmar Gómez.
Se procede a la votación.:

votos a favor: 7
votos en contra: 0
D. José María Belmar, queda nombrado nuevo vicepresidente del Comité de Empresa, quedando pendiente el aviso a la Dirección de este cambio.

2.Publicación de actas.

-Dª Ana Lestón expone que varias personas han preguntado y pedido si sería posible la publicación de las actas del Comité. Por tanto si se está de acuerdo en hacerlo, sería necesario decidir la manera en que se van a publicitar.
Tras varias propuestas de los miembros del Comité se acuerda:
-Se publicitarán en el blog.
-En todos aquellos temas que atañen a personas en concreto, se hará un resumen de dicho tema excluyendo el nombre de la persona/-as implicadas para salvaguardar la intimidad de los trabajadores.
-Se publicarán también las actas anteriores.

3. Elaboración del orden del día para reunión con dirección.

-Dª Ana Lestón presenta un propuesta para la orden del día:

a) Lectura y aprobación de actas con las siguientes fechas: 15/11/07, 07/02/08,
27/03/08, 26/05/08(extraord.) y 17/07/08.
b) Prorrateo de guardias en vacaciones.
c) Cómputos de jornada del personal eventual.
d) Procedimiento de movilidad temporal. Publicación.

-Dª Ana Lestón insiste en la necesidad de saber si se está llamando o no a las direcciones provinciales para la cotratación de personal.
-Refuerzo en días especiales(día da Xunqueira,...). Plan de catástrofes externas.
-D. José María Belmar cree necesario saber, si en caso de existir algún problema de estas características o un accidente que supere nuestra capacidad, hay un plan de actuación reglado.
-D. Guillermo González pide la inclusión como punto del orden del día, la actitud del responsable de recursos humanos con los trabajadores.
Tras llegar a un consenso sobre estos puntos, quedan todos incluídos en el orden del día para la próxima reunión con la Dirección. La fecha que se va a solicitar, es el próximo jueves 11 de septiembre a las 13horas.

-Se consensúan las preguntas a realizar en el último punto del día (ruegos y preguntas):

a) Cobertura del servicio de reanimación con otros servicios sin utilizar la lista de horas extras prioritariamente.
b) Información sobre cuándo se pondrá el aux. Administrativo de noche, los celadores y el técnico de laboratorio.
c) Técnico de farmacia.
d) Petición para la colocación de un grabador de CD en el ordenador del local del Comité.
e) Petición para la colocación de un buzón de sugerencias en la entrada del Comité de Empresa.
f) Petición de una reunión de la comisión de seguimiento del pacto.

4. Ruegos y preguntas.

-Dª Beatriz Pereira Ogando pide que conste en acta la necesidad de solicitar que se publique el listado de horas extras, para que el personal interesado conozca en que puesto está después de haberse cerrado el plazo de inscripcion abierto en el mes de agosto.
-Dª Ana Lestón dice que se hará un escrito haciendo dicha petición.
-Dª Ana Lestón explica a petición de Dª Beatriz Pereira como está el tema de la carrera profesional. El tema está cerrado y acordado quedando pendiente su publicación en el DOG. La fecha de efectos económicos es el día siguiente al de servicios prestados. La carrera profesional por el régimen ordinario todavía está en fase de negociación.
-Dª Ana Lestón hace un listado de los gastos ocasionados por la compra de diversos artículos para el comité. Cada miembro pagará 2 euros. Se procede al cobro.
-D. José María Belmar pide la relización de un tablón para apuntar, y así tener conocimiento, de las horas utilizadas por cada sindicato, para poder llevar un cómputo total de horas.

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión a las 15:05 horas del día anteriormente citado.

ACTA PLENO Nº9/08

En Cee, a 1 de xullo de 2008 e na Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira ten lugar a 4ª reunión extraordinaria do Comité de Empresa. Da comezo o pleno ás 11:15hs.

MEMBROS QUE ASISTEN AO PLENO:

-Dª Ana B. Lestón Gallardo. (CIG)
-D. Guillermo González Díaz. (CSI-CSIF)
-D. José C. Trinidad Sanjosé. (CSI-CSIF)
-Dª Florentina Xoubanova Díaz. (CIG)
-Dª Mª Henar Prieto Arranz. (CIG)
-Dª María Formoso Fdez. (CSI-CSIF)

ORDE DO DIA:

Conflicto do servizo de Medicina Interna.

DESENVOLVEMENTO DO PLENO:

Dª Ana Lestón cede a palabra a D. José C. Trinidad para que éste expoña e explique a situación na que se atopa o servizo de M. Interna.
D. José C. Trinidad, comeza a súa exposición, onde aclara as distintas desavenencias que ao longo destes últimos meses se están a producir coa Dirección. Os problemas xurdidos pola redución de xornada de algún compañeiro, os problemas xurdidos pola implantación de diversas consultas ou novas consultas onde a eles non se lles ten en conta; explica que o complemento de funcionalidade que cobran por apoiar a urxencias lles foi eliminado da nómina a pesar de ter realizada dita actividade; a recepción dunha carta onde por culpa do exceso de pacientes se lles van negar os L.Ds, etc; a non negociación dos obxectivos,...
Trala exposición dos feitos, a Presidenta do comité e os restantes membros presentes acordan pedir unha reunión coa dirección para coñecer a versión da outra parte implicada, e unha vez vista e escoitada, decidirase qué facer.

Sen máis asuntos que tratar e quedando pendente a petición de reunión coa dirección, dáse por rematada a reunión.

ACTA PLENO Nº8/08

En Cee, a 3 de xuño de 2008 e na Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira ten lugar a 3ª reunión extraordinaria do Comité de Empresa, dando comezo a sesión ás 13horas.

MEMBROS QUE ASISTEN AO PLENO:

Dª Ana B. Lestón Gallardo. (CIG)
D. José M. Belmar Gómez. (CIG)
D. Víctor Ruiz Hervella. (UGT)
D. José C. Trinidad Sanjosé. (CSI-CSIF)
Dª Mª Henar Prieto Arranz. (CIG)
Dª María Formoso Leis. (CIG)
Dª Florentina Xoubanova Díaz. (CIG)
Dª María Formoso Fdez. (CSI-CSIF)

ORDE DO DÍA:

Traslados obstétricos.

DESENROLO DA REUNIÓN

-D. Víctor Ruiz expón o motivo polo cal escribiu e enviou a misiva, relacionada cos traslados obstétricos e outros temas relacionados co servicio de Xinecoloxía e Obstetricia, que tanto malestar xerou nos compoñentes do Comité.
-Dª Ana Lestón explícalle os motivos que levaron ao envío da carta ao Director Médico e que a única consecuencia que se buscaba era a de solicitar unha reunión co Servicio de Obstetricia para así acercar posturas sobre os traslados destas doentes, o cal se conseguiu despois de cinco anos e medio intentádoo.
-Dª María Formoso Leis e Dª Florentina Xoubanova mostran o seu descontento pola carta enviada polo doctor Víctor Ruiz.
-Dª María Formoso Fdez explica que era moi necesario conseguir dita reunión porque é algo urxente que ese tipo de traslados estén protocolarizados e que os profesionais implicados os coñezan.
Aceptando todos os motivos de ambas partes dáse por rematada a orde do día.

ROGOS E PREGUNTAS

D. José C. Trinidad expón a problemática xerada por unha multa posto á enfermeira do servicio de HADO. O hospital non se fai cargo da mesma. Pide que se fale con Dirección para poder solucionalo. Proponse, senón, poñer un peto para o pago da mesma. Queda pendente de falar co Director de Xestión.
D. Víctor Ruiz informa que en breve tomará posesión da súa praza acadada na Coruña e que deixará polo tanto o Comité de Empresa.

Sen máis temas a tratar dáse por rematada a reunión ás 14:30 hs do día anteriormente citado.

ACTA PLENO Nº7/08

En Cee, a 16 de Maio do 2008 celébrase a 2ª reunión extraordinaria do Comité de Empresa na Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira.


Relación dos membros que asisten ao pleno:

Dª Ana B. Lestón Gallardo. (CIG)
D. Guillermo González Díaz. (CSI-CSIF)
Dª María Formoso Fernández. (CSI-CSIF)

Orde do día:

1.Reducións de xornada.

Non existindo quórumpara poder chegar a ningún acordo, procédese a anulación da reunión.

ACTA PLENO Nº6/08

En Cee, ás 11:20 horas do día lO de abril do 2008 e na Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira, ten lugar a 4ª reunión ordinaria do Comité de Empresa.


Relación de membros do Comité que asistiron ao pleno:

D. Guillermo González Díaz. (CSI-CSIF)
D. José María Belmar Gómez. (CIG)
D. Víctor Ruíz Hervella. (UGT)
Dª María Formoso Leis. (CIG)
Dª Ana B. Lestón Gallardo. (CIG)
Dª Mª Henar Prieto Arranz. (CIG)
D. José Carlos Trinidad Sanjosé. (CSI-CSIF)
Dª Beatriz Pereira Ogando. (CIG)
Dª María Formoso Fernández. (CSI-CSIF)

ORDE DO DIA:

1. Lectura e aprobación da acta anterior.
2. Creación do grupo de traballo para a dinamización do blog.
3.Pacto de contratacións e proceso de movilización temporal.
4.Aumento de persoal.
5.Rogos e preguntas.

Desenrolo do pleno:

1. Lectura e aprobación da acta anterior.

Procedese a lectura da acta anterior, tras a corrección de dous puntos procédese a súa aprobación.

2. Creación do grupo de traballo para a dinamización do blog.

D. José María Belmar espón a necesidade de ter unha representación en Internet por ser o hospital unha das empresas máis importantes da zona. Explica a forma do blog e as distintas maneiras das que se pode facer uso del.
Explica que solicitou a introducción do blog en Intranet sendo esta denegada. Intentara a inclusión conjuntamente con Vilagarcia., xa que pretende que o blog se poida ver dende calquer ordenador do hospital. Por último expón a necesidade de que unha persoa coordine o blog para facelo máis fluido, ofrécese como moderador déste pero considera que é presiso que alguen máis o axude, un grupo reducido aínda que todos podemos facer as nosas aportacións. Explica que a información será o máis aséptica posible e que se publicarán todos os comentarios sempre e cando éstos non teñan un caracter despreciativo con ninguén.
Tamén propón mandar a blog á prensa con posterioridade.
D. Guillermo González cree na necesidade que isto último sexa inmediato.
Chegandose a un acordo crease un grupo de traballo. Os integrantes do gurpo son:
-D. José María Belmar Gómez.
-D. Guillermo González.
-D. María Formoso Leis.

D. José María Belmar trae un boceto dun boletín informativo escrito que de facerse
sería con carácter mensual. Todos en conformidade. Primeira edición seria no mes de maio.


3. Pacto de contratacións e proceso de movilidade temporal.

Dª Ana Lestón procede a lectura do borrador do pacto de contratación temporal, tras a aclaración de varios puntos queda pendente o seu envio a Dirección para que de unha resposta.

4. Aumento de persoal.

D. José María Belmar propón asistir á reunión coa dirección, oir a resposta que ten sobre este tema, non decir nada e con isto reunirnos posteriormente. Poñerse en contacto con outras fundacións polo tema dos celadores e con toda esa información comunicar a os nosos compañeiros todo o referente ao tema nunca asamblea de traballadores pendente de convocar.
D. Guillermo González pide que en cuestión de administrativos en urgencias o cadro de persoal debe ser suficiente para cubrir a porta as 24 hs do día.
Dª Ana Lestón expón que a obtención de celadores non seria efectiva ata que se realicen os presupostos do 2009.

5. Rogos e preguntas:

-D. José C. Trinidad retoma o tema da doutora ***** ***** e informa que tras a resposta da dirección, a Dra. ****** decidiu non proseguir coa reclamación. No caso de que o Dr. ***** presente reclamación, replantearase a situación.
Tamén pide que exista unha resposta inmediata da dirección sobre os datos do PERLE e que teñamos acceso a eses datos.
-D. Víctor Ruíz expón que o novo coordinador de Admisión non acepta ningún tipo de proposta sobre a adecuación da plantilla quer levar a cabo e que se está creando un gran malestar entre os traballadores deste colectivo.
-D. José C. Trinidad expón que a existencia de cambios nun cadro de persoal deber ser comunicado ao Comité de Empresa se afecta a un determinado porcentaje da plantilla.
-Dª Ana Lestón propón a realizacion dunha nota escrita solicitando ao novo coordinador que se poña en contacto co Comité para informar dos cambios que quer realizar.
-D. Guillermo González informa que os traballadores eventuais do servicio de Rx non teñen á súa disposición dosímetros. Pide que se soliciten.
Pregúntase sobre se o calendario de reducción de xornada o hai que presentar con carácter anual. Propónse que cada traballador presentara a súa cartelera segundo as súas necesidades e co tempo necesario para que se de cobertura.
Vólvese a tratar o tema das ambulancias, continúase coa mesma problemática.

Sen máis asuntos que tratar dase por rematada a reunión ás 15:30 horas da data anteriormente citada.

ACTA PLENO Nº5/08

En Cee, as 12:20 horas do día 13 de Marzo do 2008 e na Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira ten lugar a terceira reunión ordinaria do Comité de Empresa.


Relación de membros do Comité de Empresa que asistiron o pleno:

D. Guillermo González Díaz. (CSI-CSIF)
D. José María Belmar Gómez. (CIG)
D. Víctor Ruíz Hervella. (UGT)
Dª Florentina Xoubanova Diaz. (CIG)
Dª Ana B. Lestón Gallardo. (CIG)
Dª Mª Henar Prieto Arranz. (CIG)
D. José Carlos Trinidad Sanjosé. (CSI-CSIF)
Dª Beatriz Pereira Ogando. (CIG)
Dª Maria Formoso Fernandez. (CSI-CSIF)

Orde do día:

I. Lectura e aprobación da acta anterior.
2.Nombramento do novo secretario.
3.Proposta de nova data para a reunión con dirección.
4. Rogos e preguntas.

Desenvolvemento do pleno:

1. Lectura e aprobación da acta anterior.

Procédese a lectura da acta anterior, non habendo alegacións procedese a súa aprobación.

2.Nombramento do novo secretario.

Procédese ao nombramento de Dª Maria Formoso Fernández como nova secretaria do Comité de Empresa e dáselle a benvida ao grupo.

3. Proposta de nova data para a reunión con dirección.

Proponse unha nova data para a próxima reunión con dirección tralo aprazamento pedido.Decídese propór o vindeiro 27 de Marzo coma nova data á espera de resposta por parte da dirección.

4. Rogos e preguntas.

Dª Ana Lestón explica que nos confirmaron que as interinidades nominais se transformaron en contratos de sustitución quedando unha plantilla de 65 enfermeiras.
Tamén expón o acordo acadado coa directora de enfermería para proceder á mobilidade interna do persoal, creándose unhas bases que estarán vixentes ata unha nova revisión. Propónse limitar o prazo de resposta a un mes

D. José María Belmar propón a utilizaci6n do blog do Comité de Empresa como medio informativo. Chegándose ao acordo de crear un grupo de traballo para levalo a cabo. Propón tamen a colocación dun buzón de suxerencias na entrada do Comité. Queda pendente de solicitar a súa colocación.


D. Guillermo González reclama que se debe informar ao persoal sobre o punto en que se encontran as negociacións sobre o aumento de persoal e se se vai a seguir co as movilizacións. Propónse sacar un folleto informativo no blog do Comité explicando unha posible xuntaza de fundacións para loitar polo aumento de persoal, pedindo igualdade cos outros hospitais comarcais dependentes do Sergas.

Dª Florentina Xoubanova informa sobre o malestar xerado pola lei de igualdade que dá prioridade os traballadores con fillos menores de 12 anos nos meses vacacionais.

D. José María Belmar pregunta se se tratará coa dirección o tema dos reforzos das unidades.
Dª Ana Lestón explica que, falado coa directora de enfermería, queda en mans dos supervisores. Polo cal decídese deixalo igualmente como punto da seguinte reunión para expoñer que, se así é, e os supervisores non se achegan as unidades que o requiran, teran que ter en conta o criterio do persoal da unidade para reforzar ou non.

Dª Ana Lestón explica que todavía non se sabe nada sobre a firma de contratos como estatutarios e que o pago dos atrasos quedan en espera das resolucións dos trienios polas Direccións Provinciais, non sabendo data fixa para o cobro destes.

Un correo chegado a través do blog por parte dun traballador do centro volve a expoñer o problema de luz que existe no vestiario masculino cando entra o xenerador a funcionar e piden unha pronta resolución do problema que xa leva desde xullo en coñecemento da dirección.

Dª Florentina Xoubanova pregunta sobre a legalidade do dobraxe de turnos.

***** *****, traballador do servicio de Rx mediante o blog pregúntase sobre a legalidade de realizar horas extras como persoal do servicios de raios cando o contrato vixente é de técnico auxiliar de coidados de enfermería. Queda pendente de resposta.

Sen máis asuntos que tratar dase por rematada a reunión as 15:30 horas da data anteriormente citada.

lunes, 23 de febrero de 2009

ACTA PLENO Nº4/08

En Cee, as 12: 10 horas do día 4 de marzo de 2008, e na Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira, ten lugar a segunda reunión ordinaria do Comité de Empresa no 2008.

Relación dos membros do Comité de Empresa que asistiron ao Pleno:

·D. Guillermo González Díaz. (CSI-CSIF)
·D. José María Belmar Gómez. (CIG)
·Dª Florentina Xoubanova Díaz. (CIG)
·Dª Maria Formoso Leis. (CIG)
·Dª María Henar Prieto Arranz. (CIG)
·Dª Ana Belén Lestón Gallardo. (CIG)
·D. José Carlos Trinidad Sanjosé. (CSI-CSIF)
·Dª Iria Redondo Barbeito. (CSI-CSIF)


Orde do día:

1- Lectura e aprobación das actas anteriores.
2-Dimisión de Iria Redondo.
3- Elección do novo secretario/a do Comité de Empresa.
4- Elaboración da orde do día para a reunión ordinaria con Dirección 0 13/03/08.
5- Rogos e preguntas.

Desenvolvemento do Pleno:

1-Lectura e aprobación das actas anteriores:

Procédese a lectura das actas anteriores, non habendo alegacións por parte dos membros presentes, quedan aprobadas

2-Dimisión de Iria Redondo:

Dª Iria Redondo presenta a súa dimisión como membro do Comité de Empresa, quedando polo tanto vacante o posto de secretario/a do Comité.
Dita dimisión será presentada en Dirección o vindeiro xoves 6 de marzo, sendo efectiva dende ese mesmo día.
Dª Iria Redondo comprométese a redactar a acta desta última reunión.
D. José Carlos Trinidad expón que será substituida por Dª María Formoso Fernández, seguinte enfermeira nas listas de CSI-CSIF.

3-Elección do novo secretario/a do Comité de Empresa:

Dentro dos membros do Comité, delegados sindicais por CSI-CSIF non hai ningún voluntario para ocupar o posto de secretario/a, e o vicesecretario D. Guillermo González está de baixa por enfermidade.

Acórdase ofrecerlle o posto á nova membro do Comité Dª María Formoso Fernández.
Para o nomeamento definitivo do secretario/a, decidese facer unha reunión o vindeiro xoves 13 de marzo de 2008 as 11:00 horas no local do Comité, na que xa estará presente Dª María Formoso Fernández.
O secretario/a electo podera facer uso das horas de credito sindical que lle restaban a Dª Iria Redondo Barbeito, un total de 52 horas.

4- Elaboración da orde do día para a reunión ordinaria con Dirección o 13/03/08:

Acórdase solicitar reunión ordinaria con Dirección para o próximo xoves 13 de marzo as 13 :00 horas.

1- Lectura e aprobación das actas anteriores.
2- Resposta ao expediente informativo pola reclamación da Dra. ******
3- Aumento de persoal.
4- Reforzos do persoal de enfermaría.
5- Banco de sangre.
6- Proceso de integración.
7- Rogos e preguntas.

5-Rogos e preguntas:

Fora da orde do día Dª Ana Lestón expón o acordo acadado finalmente hoxe entre os facultativos de urxencias e a Dirección. Dase por fina1izado o conflito e acórdase redactar unha nota de prensa en nome do Comité de Empresa para dalo a coñecer aos medios e a poboación.

Fóra da orde do día Dª Ana Lestón expón a problemática xurdida polas interinidades nominais. Aprobadas por economia temos 65 prazas de enfermaría; 55 do 2007 e 10 do 2008, destas últimas 10, ofrecéronse 6, catro coma vacantes e dúas como interinidades nominais por *******e ******* (Supervisores)
No hospital actualmente hai 62 enfermeiras faltarían por dar 3 prazas: unha seria unha interinidade nominal por ***** (Formación) e as outras dúas serian vacantes.
No SERGAS non existen interinidades nominais, denominanse contratos por substitución. No proceso de integración ao persoal que tiña un contrato por interinidade nominal cambióuselle por un contrato de interinidade por vacante, o cal quere dicir que no caso de que algún dos supervisores deixara de selo e se quixera incorporar ao seu posto, estaríamos sobre plantilla, porque non se pode cesar a unha interinidade por vacante, pero sí a un contrato por substitución.
Se a Dirección non quere cambiar os contratos estaríamos con dúas enfermeiras sobre plantilla. A Dirección está pendente de decidir qué vai facer.

Fóra da orde do día D. José María Belmar propón unha recollida de firmas entre os traballadores do hospital para a petición de celadores. Así como poñerse en contacto coas outras fundacións para tratar o tema.

Dª María Henar Prieto propón facer un escrito e entregalo en Dirección, no cal fagamos constar que xa somos estatutarios e qu non vamos facer as funcións de celador.


Non habendo máis asuntos que tratr e sendo ás 14:50 do día antriormente sinalado, dáse por rematada a sesión.

ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA Nº3/08

En Cee, ás 13:1 0 horas do día 26 de febreiro do 2008, e na Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira, ten lugar a segunda reunión extraordinaria do Comité de Empresa do 2008.

•Dª Florentina Xoubanova Diaz.(CIG)
•Dª Ana Belén Lestón Gallardo. (CIG)
•Dª Maria Formoso Leis.(CIG)
•D. Olegario Alves Senra. (UGT)
•D. José María Belmar Gómez. (CIG)
•D. Guillermo González Díaz. (CSI-CSIF)
•Dª Beatriz Pereira Ogando. (CIG)
•Dª Iria Redondo Barbeito. (CSI-CSIF)

Orde do día:

1-Acoplamentos persoal de enfermaría.

Desenvolvemento do pleno:

Ana Lestón explica que en agosto tivo lugar a primeira reunión de acoplamentos na que estiveron presentes por parte da Dirección a Directora de Enfermaría e máis os supervisores. En setembro tivo lugar a segunda reunión na que se decidiu por maioria dos presentes que se desfarían todos os acoplamentos, pero que se respectaría o acoplamento de Henar Prieto eo de ***** ****
Expón que unha vez resolto o concurso de traslados interno foi cando comezaron as protestas.
Ana Lestón explica a postura da Directora de Enfermaría: o acoplamento de Henar Prieto en quirófano se mantería igualmente que o de ***** ***** en dialise. Non acepta que **** ***** quede en HADO porque non e un servizo especial (ainda que no pacto de contratacións si se recoñece coma especial). Polo tanto a Directora quere que se firme un acordo no que figure que se desfan todos os acoplamentos e non se permitirá ningún máis, pero que se manteñen o de Henar Prieto e de ***** *****
Polo tanto dende o Comité hai que decidir en primeiro lugar se aceptamos o acoplamento de Henar Prieto ou polo contrario se desfan todos os acoplamentos, ou se solicitamos un novo procedemento de acoplamentos solo para persoal fixo, excedencias, vacantes...
No SERGAS os interinos que ocupan unha vacante, teñen o seu oco, a súa silla igual ca un fixo.
Procedese a votación por parte dos membros presentes quedando o resultado coma segue:


1- Que se desfagan todos os acoplamentos agás o de Henar Prieto:

-Ningún voto.

2-Que non se permita ningún acoplamento:

-Tres votos a favor:

*José María Belmar Gómez
*Guillermo González Díaz
*Iria Redondo Barbeito

3- Que se permitan todos os acoplamentos cunha nova regulamentación:

- Cinco votos a favor:

*María Formoso Leis
*Ana Belén Lestón Gallardo
*Florentina Xoubanova Díaz
*Beatriz Pereira Ogando
*Olegario Alvés Senra

Decídese presentar un escrito perante a Dirección coa decisión adoptada.

Non habendo máis asuntos que tratar e sendo as 14:20 horas do día anteriormente citado, dase por rematada a sesión.

ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA Nº2/08

En Cee, as 10:20 horas do día 14 de febreiro do 2008, e na Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira, ten lugar a primeira reunión extraordinaria do Comité de Empresa do 2008.


D. Guillermo González Díaz. (CSI-CSIF)
D. José María Belmar Gómez (CIG)
Dª.María Henar Prieto Arranz. (CIG)
Dª.Florentina Xoubanova Díaz. (CIG)
D. Víctor Ruiz Hervella. (UGT)
D. José Carlos Trinidad Sanjosé. (CSI-CSIF)
D. ª. Beatriz Pereira Ogando. (CIG)
D. ª Ana Belén Lestón Gallardo. (CIG)
D. ª Iria Redondo Barbeito. (CSI-CSIF)

Acude como invitado ao Pleno D. Leandro García (médico de urxencias) para a exposición do primeiro punto da orde do día.

Orde do día:

1-Conflicto dos facultativos de urxencias.
2-Incremento de plantilla.1- Conflicto dos facultativos de urxencias.


D. Víctor Ruíz fai entrega a todos os membros do Comité presentes dunha copia da folla que se entregara a prensa na concentración de hoxe as 12:00 horas (adxúntase a acta).

D. Leandro García expón a problemática das quendas no servizo de urxencias e os motivos polos cales defenden a postura de ser catro facultativos na quenda de mañá. Explica que no 2007 de 365 días que ten o ano soamente 120 días estiveron 4 facultativos de mañá. Que eles aceptarían estar tres de mañá, sempre e cando a Dirección garanta que serán tres todos os días do ano, que de feito xa o plantexaron perante a Dirección, pero que lles respostaron que non o podían garantir porque non sempre ían poder asumir as coberturas das baixas, dias de libre disposición, dias sindicais... etc.
Explica que no Hospital Juan Canalejo se cobren os dias contratando a xente, na mentres que aquí se cobren entre compañeiros.

D. ª Florentina Xoubanova comenta que seguramente cando entremos a formar parte do Servizo Galego de Saúde haberá médicos que queiran vir a cubrir dias.

D. ª María Henar Prieto expón que dende a Dirección transmitiron que lles fixeron unha primeira proposta para ser: 3-3-1 en quendas de mañá, tarde e noite respectivamente e que eles non a aceptaron.

D. Leandro García di que é mentira, que dende o pasado mes de abril do 2007 solicitaron insistentemente reunirse coa Dirección para negociar este tema, pero que a Dirección non se quixo reunir cos traballadores afectados. Que no escrito do que nos fixo entrega, temos todas as peticións que fixeron e as respostas dadas pola Dirección.
Explica ademais o incidente que sufriu en urxencias o pasado 8 ou 9 de xaneiro con D. Francisco José Pazos Soto, Xerente do Hospital, no que este último o mandou a merda, diante de compañeiros e pacientes.

D. Leandro García explica que o pasado día 9 de xaneiro aínda non tiñan as quendas para o día 16 de xaneiro, que D. Francisco José Pazos lle comentou que a partir do día 16 ían ser máis facultativos no servizo de Urxencias, pero ante a pregunta de cantos ían ser, a resposta foi que el non lle tiña que dicir nin quenes nin cantos, que as labores de xestión lle correspondían a el.

As rotacións de quendas impostas pola Dirección colgarónse nos taboleiros do servizo, pero non se entregaron en persoa aos traballadores afectados, que ademais foron modificadas ata catro veces en menos dun mes, e que non cumprían os prazos normais para a súa entrada en vigor xa que algunhas delas eran para aplicar nas seguintes 24 horas.

D. José Carlos Trinidad manifesta que non se pode negociar dende unha imposición.
D. Leandro García explica que coas novas quendas impostas pasan de facer 55 noites a facer máis de 80 ao ano.

Según D. ª Florentina Xoubanova o que falta e negociación, e o problema fundamental e unha cuestión económica. D. Leandro García respóndelle que non é un tema económico e que no escrito que presentou ao Comité e a Dirección en ningún momento se fala de diñeiro; e que a falta de negociación e culpa da Dirección porque soamente 15 minutos antes da pasada reunión do 7 de febreiro foi cando se lle deixou entregar a súa proposta en Dirección, e que a Dirección non lle permitiu asistir a dita reunión para poder falar do tema.

D. Víctor Ruíz explica que non se pode contratar a calquera facultativo para traballar en urxencias, que esa é unha actitude temeraria. Que deberían ser facultativos con experiencia no servizo de urxencias non especialistas de outro tipo (traumatólogos, xinecólogos... etc.).

D. ª Ana Lestón explica que nesa reunión do día 7 de febreiro coa Dirección intentamos defender a postura dos traballadores e que ela se ofreceu como mediadora no conflicto entre as dúas partes. Que o venres intentou que os facultativos a deixaran ir a Asamblea de facultativos que ia ter lugar o luns, pero que non a deixaron, que D. Leandro García lle explicou os motivos da negativa, pero que eles si a aceptaban como mediadora. Pero que ainda así, o martes 12 de febreiro tivo lugar unha reunión con Iñigo Montesino e que non a chamaron para asistir. D. Leandro García explica que nos últimos días reuniuse con D. Alfonso Gulias, D. Iñigo Montesino e D. Candido Díaz en múltiples ocasións, pero que todos foron contactos de pasillo forzados, pero nada oficial.

D. Leandro García expón que o plan funcional de urxencias anterior que funcionou durante catro anos se negociou coa anterior Dirección e que esta Dirección pasouno por alto.
Esixe que como representantes seus non consintamos a ilegalidade que lles impuxeron, que antes de sentarse a negociar teñen que retirar as quendas impostas e volver ao acordado no plan funcional anterior.

D. ª Ana Lestón procede a lectura da folla entregada por D. Víctor Ruiz ao inicio da reunión. Non está dacordo coa coletilla de “arbitraxe externo obxectivo que garantice a correcta implantación do acordo sen prexuízos laborais para os facultativos”. Según ela dan por suposto que o Comité non é un mediador obxectivo, que ten prexuízos para con eles, e xa dan por suposto que non vai a funcionar. D. Leandro García explica que non quere dicir iso, que a primeira negociación sería con nós, pero se non dera froito se solicitaría que se recurrira a alguén externo.

Dª Ana Lestón propón unha posible reunión con Dirección para o vindeiro luns 18 de febreiro, e D. Leandro García acepta acudir a dita reunión asumindo a arbitraxe de Dª Ana Lestón.

2- Incremento de plantilla:

D. Guillermo González y José María Belmar propoñen que se una a reivindicacón do incemento de plantilla ca negociación do plan Funcional de Urxencias por entender que ambos temas supoñen un aumento de persoal.
Dª Ana Lestón expón que non lle parece adecuado unir dous conflictos e que é preferible negocialos por separado aínda que poidan ser negociacións simultáneas no tempo.

D. Leandro García manifesta que na súa opinión non é boa idea levalos xuntos xa que a situación poderia abocar a unha nova folga.

3- Rogos e preguntas:

Despois de escoitar as declaracións que D. Francsco José Pazos Soto fixera no día anterior para Radio Nordés, o Comité decide facer un escrito de protesta perate a Dirección, así como dar resposta a ditas declaracións nun comunicado de prensa.


Non habendo máis asuntos que tratar e sendo as 14:00 horas do día anteriormente sinalado, dáse por rematada a sesión.

ACTA PLENO Nº1/08

En Cee, ás 12:20 horas do día 29 de xaneiro do 2008, e na Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira, ten lugar a primeira reunión ordinaria do Comité de Empresa no 2008.

Relación dos membros do Comité de Empresa que asistirón ao Pleno:

• D. ª Ana Belén Lestón Gallardo. (CIG)

• D. Guillermo González Díaz. (CSI-CSIF)

• D. ª Beatriz Pereira Ogando. (CIG)

• D. ª María Formoso Leis. (CIG)

• D. ª Florentina Xoubanova Díaz. (CIG)

• D. Víctor Ruiz Hervella. (UGT)

• D. ª María Henar Prieto Arranz. (CIG)

• D. ª Iria Redondo Barbeito. (CSI-CSIF)

Xustifican a súa ausencia:

• D. José María Belmar Gómez. (CIG)

Orde do día:

1- Lectura e aprobación da acta anterior.

2- Permisos e licencias.

3- Rogos e preguntas.

Desenvolvemento do Pleno:

1- Lectura e aprobación da acta anterior:

Iria Redondo procede á lectura da acta anterior, non habendo ningunha alegación por parte dos membros do Comité presentes, procedese a súa aprobación.

2- Permisos e licencias:

Acórdase tratar o vindeiro xoves 31 de xaneiro na reunión con Dirección sobre permisos e licencias o tema das baixas por risco na lactación natural.

Ana Lestón procede á lectura da acta e alegacións da anterior reunión con Dirección sobre permisos e licencias celebrada o pasado mes de agosto do 2007, repártese entre todos os membros unha copia do borrador dos permisos que está sendo negociado no SERGAS.

Iria Redondo reparte entre todos os membros asistentes un resumo dos novos permisos e licencias de acordo coas últimas leis.

Nese intre sendo as 13:30 horas se nos comunica dende Dirección que a reunión do xoves 31 de xaneiro queda aprazada por non poder estar presente en dita reunión D. José Francisco Pazos Soto.

Decídese polo tanto pospor a presente Reunión do Comité para o xoves 31 de xaneiro co fin de seguir falando do tema dos permisos.

3- Rogos e preguntas:

Ana Lestón expón o que lle explicou o Director sobre a Reunión mantida en Santiago na que se tratou o tema de provisión de prazas para este Hospital.

O Director explicou que veñen aprobadas tres prazas de facultativos de urxencias e que están pendentes de confirmar de 3 a 6 prazas de auxiliares de enfermaría, dúas prazas de técnicos de laboratorio, unha praza de técnico de radioloxia, sete prazas de PSX e dúas prazas de facultativos (unha de anestesia e outra de traumatoloxía).
Dita petición foi enviada o pasado 14 de xaneiro e está pendente de resposta.

Non habendo máis asuntos que tratar e sendo as 15:00 horas do día anteriormente sinalado, dáse por rematada a sesión, quedando citados de novo para 0 xoves 31 de xaneiro as 10:30 horas.

En Cee, ás 11:30 horas do día 31 de xaneiro de 2008, e na Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira, proséguese coa reunión que comezou o martes 29.

·Dª Ana Belén Lestón Gallardo. (CIG)
·D. Víctor Ruíz Hervella. (UGT)
·Dª Beatriz Pereira Ogando. (CIG)
·Dª Florentina Xoubanova Díaz. (CIG)
·Dª Maria Henar Prieto Arranz. (CIG)
·Dª Maria Formoso Leis. (CIG)
·D. Guillermo González Diaz. (CSI-CSIF)
·D. José Carlos Trinidad SanJose. (CSI-CSIF)
·Dª Iria Redondo Barbeito. (CSI-CSIF)

Xustifican a súa ausencia:
·D. José María Belmar Gómez. (CIG)

Fora da orde do día D. José Carlos Trinidad expón a problemática existente polas quendas dos médicos de urxencias, explica que as quendas non se debateron co persoal senón que foron impostas pola Dirección para a súa aplicación con menos de vintecatro horas de antelación. Explica ademais que coas novas quendas e as novas incorporacións de facultativos, os médicos de urxencias perden poder adquisitivo porque fan menos xornada complementaria.
D. Víctor Ruíz explica que para el a problemática e diferente:
1 ° problema: a implantación das quendas con menos de 24 horas de antelación e sen posibilidade de negociación co persoal afectado.
2° problema: a incorporación de persoal que non reúne a titulación necesaria. Para ser medico de urxencias actualmente fai falla a especialidade de medico de familia vía MIR.
3° problema: que non se seguiron os criterios dos outros hospitais.
D. José Carlos Trinidad propón facer unha queixa dende o Comité polas formas de proceder da Dirección e forzar dende o Comité a que se negocie cos traballadores afectados.

Tamén fora da orde do día Ana Lestón explica o que comentou o Director de Xestión sobre da reunión que mantiveron onte en Santiago.

Nos informa de que estaremos integrados a finais deste mes, que a partir da data de integración se nos liquidará como persoal fixo e haberá que tomar posesión como persoal estatutario. Que os atrasos que corresponden devengaranse no mes de marzo.
Explica ademais que o tema dos permisos e licencias quedará aprobado nos próximos días no SERGAS no seo da Mesa Sectorial e que se nos aplicará no intre de ser persoal estatutario, polo tanto non ten sentido tratar ese tema na vindeira reunión do xoves sete de febreiro.

Acórdase por tanto modificar a orde do día da reunión con Dirección do próximo xoves sete de febreiro, quedando como segue:

Orde do día:

1- Lectura e aprobación das actas anteriores.
2- Traslados en ambulancias. Traslados obstétricos.
3- Méicos de urxencias (quendas e calendarios).
4- Comité de Seguridade e Saúde Laboral.
5- Rogos e preguntas.

Non habendo máis asuntos que tratar e sendo ás 14:20 horas do día anteriormente sinalado, dáse por rematada a sesión.

domingo, 21 de septiembre de 2008

ACTA PLENO Nº7/07

En Cee, ás 13 :23 horas do día 20 de novembro do 2007, e na Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira, ten lugar a quinta reunión ordinaria do Comité de Empresa.

Relación dos membros electos do Comité de Empresa que asistiron ao Pleno:
·Dª Ana Belén Lestón Gallardo (CIG).
·D. Guillermo González Díaz (CSI-CSIF).
·D. Víctor Ruiz Hervella (UXT).
·Dª María Formoso Leis (CIG).
·D. José María Belmar Gómez (CIG).
·Dª Beatriz Pereira Ogando (CIG).
·Dª María Henar Prieto Arranz (CIG).
·Dª Cristina Fernández Corpas (CSI-CSIF).
·Dª Florentina Xoubanova Fernández (CIG).
·Dª Iria Redondo Barbeito (CSI-CSIF).

Orde do día:
1- Lectura e aprobación das actas anteriores do Comité de Empresa.
2- Convocatoria dunha Asamblea dos Traballadores para informar sobre a negativa da Dirección á nosa proposta de ampliación de plantilla da área de Enfermería e medidas a tomar.
3- Rogos e preguntas.


1- Lectura e aprobación das actas anteriores do Comité de Empresa.Procedese a lectura das anteriores actas, non habendo ningunha alegación por parte dos membros do Comité, procedese a súa aprobación.
2- Convocatoria dunha Asamblea dos Traballadores para informar sobre a negativa da Dirección á nosa proposta de ampliacion de plantilla da área de Enfermería e medidas a tomar.

Dª Ana Lestón expón o acontecido na última semana en canto a proposta do Comité de Empresa da ampliación de plantilla na área de Enfermería. Tódolos membros do Comité de Empresa están de acordo en convocar unha Asamblea dos Traballadores co fin de informar da situación a todo o persoal e así poder decidir que medidas se van tomar.
Dª Cristina Corpas e D. Víctor Ruiz comprométense a informar ao persoal facultativo ao igual que o resto dos membros do Comité que informarán nas súas unidades co fin de que acuda a maioria do persoal.
Decídese convocar a Asamblea o vindeiro xoves 29 de novembro as 14:30 horas no Salón de Actos do HVX.
DªAna Lestón coma Presidenta do Comité de Empresa queda en convocar e falar coa prensa para darlle cobertura nos medios a Asamblea e as nosas reivindicacións.


3- Rogos e preguntas.


Non habendo maís asuntos que tratar e sendo as 14:00 horas do día anteriormente sinalado, dase por rematada a sesión.

ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA Nº6/07

En Cee, ás 11:20 horas do día 8 de novembro do 2007, e na Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira, ten lugar a segunda reunión extraordinaria do Comité de Empresa.

Relación dos membros electos do Comité de Empresa que asistiron ao Pleno:


DªAna Belén Lestón Gallardo (CIG).
D. José María Belmar Gómez (CIG).
DªMaría Henar Prieto Arranz (CIG).
DªMaría Formoso Leis (CIG).
D.Guillermo Gonzalez Diaz (CSI-CSIF).
DªBeatriz Pereira Ogando (CIG). '-
DªIria Redondo Barbeito (CSI-CSIF).

Orde do día:

-Constitución do Comité de Saúde Laboral do HVX.
-Elección dos membros do Comité que formaran parte do mesmo.

Desenvolvemento do Pleno:

Ana Lestón toma a palabra e expón as condicións da baixa por risco da lactación.
Explica que á traballadora ***** *****, concedéuselle a baixa pola turnicidade, non polos riscos biolóxicos xa que non está feita a avaliación dos mesmos nos diferentes postos de traballo.
***** ***** traballadora deste hospital solicitou 0 mesmo tipo de baixa e denegóuselle. Comunicáronlle dende a Dirección do hospital que sí que existe un posto de traballo compatible coa lactación e polo tanto a mutua non lle concede a baixa. Cando dita traballadora se presenta a traballar 0 Director Médico infórmalle que non se pode meter nun quirófano e que non pode facer gardas, pero ninguen lle explica cal e 0 posto de traballo que pode desempeñar.
O hospital amparase en que non esta formado o Comité de Saúde Laboral, do cal tres dos seus membros deben formar parte do Comité de Empresa. Por tal motivo convocouse esta reunión extraordinaria, para determinar que membros do Comité de Empresa deben formar parte do mesmo, para a sua posta en marcha inmediata.
Presentanse voluntariamente Ana Lestón, María Henar Prieto e Beatriz Pereira, non habendo obxeccións por parte de ningun dos outros membros presentes. Queda coma membro suplente do devandito Comité, José Mª Belmar Gómez.

Non habendo máis asuntos que tratar e sendo as 12:3 0 horas do día anteriormente sinalado, dase por rematada a sesión.

ACTA PLENO Nº5/07

En Cee, ás 12:25 horas do día 30 de outubro do 2007, e na Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira, ten lugar a cuarta reunión ordinaria do Comité de Empresa.

Relación dos membros electos do Comité de Empresa que asistiron ao Pleno:

·Dª Ana Belén Lestón Gallardo (CIG).
·Dª María Henar Prieto Arranz (CIG).
·Dª Beatriz Pereira Ogando (CIG).
·Dª Florentina Xoubanova Fernández (CIG).
·D. Jose Maria Belmar Gómez (CIG).
·Dª Iria Redondo Barbeito (CSI-CSIF).

Xustifican a sua ausencia:
·Dª Maria Formoso Leis (CIG).
·D. José Carlos Trinidad Sanjosé (CSI-CSIF).
·D. Guillermo González Díaz (CSI-CSIF).

Orde do día:
1- Lectura e aprobación da acta anterior do Comité de Empresa.
2- Lectura e aprobación da acta da anterior reunión con Dirección.
3- Proposta de ampliación de plantilla.
4- Establecemento da orde do día para a vindeira reunión con Dirección.
5- Rogos e preguntas.

Desenvolvemento do Pleno:
1- Lectura e aprobación da acta anterior do Comité de Empresa.

Ana Lestón procede a lectura da acta da reunión do Comité do pasado catro de outubro, procédese a súa aprobación.

2-Lectura e aprobación da acta da reunión con Dirección:

Ana Lestón procede a lectura da acta da reunión con Dirección do pasado vinte de setembro, procédese a súa aprobación.

3-Proposta de ampliación de plantilla:

Preséntase o borrador definitivo da proposta de ampliación de plantilla na área de enfermería, no que se estivo a traballar nas últimas semanas, decídese a súa presentación na vindeira reunión con Dirección.

4-Establecemento da orde do día para a vindeira reunión con Dirección:

A proposta da orde do día que establecida da seguinte maneira:

1- Lectura e aprobación da acta anterior.
2- Proposta de ampliación de plantilla da área de enfermería.
3- Proposta de compra de material de seguridade.
4- Aparcamento do persoal.
5- Rogos e preguntas.

Queda pendente de determinar a data desta reunión con Dirección, en función da presencia do Dr. de Xestión e da Dra. de Enfermería

5-Rogos e preguntas:

Ana Lestón como Presidenta do Comité de Empresa expresa a súa queixa pola ausencia da maioría dos membros do Comité. Dada a obrigatoriedade de asistir ás reunións do Comité solicita que cando se vaia a faltar ás reunións ordinarias do Comité hai que notificalo e xustificalo con 24 horas de antelación.


Non habendo máis asuntos que tratar e sendo as 13:45 horas do día anteriormente sinalado, dáse por remata a sesión.

ACTA PLENO Nº4/07

En Cee, ás 11: 15 horas do día 4 de outubro do 2007, e na Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira, ten lugar a tercera reunión ordinaria do Comité de Empresa.

Relación dos membros electos do Comité de Empresa que asistiron ao Pleno:


DªAna Belén Lestón Gallardo (CIG).
DªMaría Henar Prieto Arranz (CIG).
DªMaría Formoso Leis (CIG).
DªBeatriz Pereira Ogando (CIG).
DªCristina Fernández Corpas (CSI-CSIF).
D.Guillermo González Díaz (CSI-CSIF).
D.José Carlos Trinidad Sanjosé (CSI-CSIF).
DªFlorentina Xoubanova Díaz (CIG).
D. Víctor Ruiz Hervella (UXT).
D. José María Belmar Gómez (CIG).
DªIria Redondo Barbeito (CSI-CSIF).

Orde do día:

1- Lectura e aprobación das actas anteriores.
2- Establecemento da orde do día para a vindeira reunión con Dirección 0 próximo xoves 11 de outubro.
3- Rogos e preguntas.

1- Lectura e aprobación das actas anteriores.

Iria Redondo procede a lectura das actas do Comité do pasado 17/0S/07 e do 11/09/07, procedese a sua aprobación.

2- Establecemento da orde do día para a vindeira reunión con Dirección o próximo xoves 11 de outubro:

Dª Cristina Fernández expón dous puntos que quere que se traten na vindeira reunión:

·Incremento dos días de libre disposición en función da antigüidade.
·Consultar 0 prorrateo das axudantias (concepto de garda).No servizo de cirurxia solicitan 0 prorrateo do soldo do suposto sustituto como en anos anteriores.

A proposta da orde do día queda establecida da seguinte maneira:

1)-Lectura e aprobación da acta anterior.
2)-Incremento dos días de libre disposición en función da antigüidade.
3)-Compensación por déficit temporal de persoal nos servizos.
4)-Axudantías.
5)-Plans especiais.
6)-Visitas de familiares nas unidades.
7)-Calendario de reunións extraordinarias.
8)-OPE.
9)-Rogos e preguntas.

3- Rogos e preguntas:


·Dª Ana Lestón toma a palabra e procede a lectura do borrador da acta da reunión do 20/09/07 aportado pola Dirección. Preséntanse diferentes alegacións que se detallan a continuación:
- Xustifican a súa ausencia por parte do Comité de Empresa: D. Francisco Boullosa Marcote e Dª Iria Redondo Barbeito.

- l-LECTURA E APROBACION DA ACTA ANTERIOR:
D. José Carlos Trinidad puntualiza con respecto ao Banco de Sangue que o noso servizo de Hematoloxia non ten coñecemento do posible concerto co hematólogo do CHUJC, e que se está pendente da elaboración dun protocolo con respecto a este tema.

- 2-ACLARACIÓNS A REUNIÓN CELEBRADA 0 19 DE XULLO DO 2007: (Resumo do primeiro paragrafo) José Carlos Trinidad confirma a sua colaboración na nota de prensa publicada o pasado mes de xullo, en calidade de membro do Comité de Empresa e non en representación do mesmo. Colaboración realizada a petición do xornalista por vía telefónica cando José Carlos Trinidad estaba de vacacións. Confirma ademais a súa non intencionalidade política.
Ana Lestón pregunta para cando se vai dispoñer dos cadros de mando, e o Director da Fundación informa de que próximamente estarán a disposición do Comité de Empresa e que se entregaran mensualmente.
O Director de Xestión informa de que esta pendente de adxudicación o concurso de ambulancias a nivel do Sergas. 0 cal sera de aplicación tamen neste hospital.

- 3 ACTITUDE DA DIRECCIÓN CUN TRABALLADOR:
A carta estaba suscrita por ***** *****

- 4 ALEGACIÓNS A REUNIÓN CELEBRADA 0 28 DE AGOSTO DO 2007:
Ana Lestón expón distintos aspectos relativos a cuestións de licenzas e permisos, e queda pendente de entregar por escrito as alegacións a esa acta. Queda pendente para tratar noutra reunión o referente as reduccións de xornada ademais da contestación as mesmas. A pesar disto, o Director de Xestión acepta que no periodo de Nadal só se restrinxa a 3 días de libre disposición por persoa naquelas unidades nas que houbese problemas de cobertura. Ademáis, o Director de Xestión informa que o silencio positivo e a norma no Sergas para a aceptación dos días de libre disposición; e que no punto das compensaci6ns de xornada se cambiará o termo "obrigatoriamente" por " con caracter xeral".

- 5-PLANS ESPECIAIS:
No derradeiro parágrafo, D. Víctor Ruiz solicita que se estude a posibilidade de establecer un sistema para que tódolos traballadores puideran obter unha compensación por cumprir os seus obxectivos.

O Dr. Trinidad solicita explicacións sobre a reducción de xornada dun internista nun 35%, sobre as repercusións no resto do servizo, e o Director da Fundación o remite á reunión que se fará sobre este tema.

- 6 10° ANIVERSARIO DO HOSPITAL:
Cumprirase o vindeiro 8 de setembro de 2008.

·Debátese unha proposta de calendario para as vindeiras reunións con Dirección, calendario que será presentado na reunión do día 11/10/07:

-17 de outubro: Pacto de contratacións.
-23 de outubro: Traslados / Ambulancias.
-13 de novembro: reduccions de xornada.

·Propóñense tamén as seguintes datas para ás reunións do Comité:

-25 de outubro: incremento de plantilla.
-30 de outubro: próxima reunión ordinaria do Comité.

Non habendo máis asuntos que tratar e sendo as 14:15 horas do día anteriormente sinalado, dáse por rematada a sesión.

martes, 16 de septiembre de 2008

ACTA PLENO Nº3/07

En Cee, ás 11:15 horas do día 11 de setembro do 2007, e na Fundación Pública Hospital Vires da Xunqueira, ten lugar a segunda reunión ordinaria do Comité de Empresa.

Relación dos membros electos do Comité de Empresa que asistiron ao Pleno:

Dª Ana Belén Lestón Gallardo (CIG).
Dª María Henar Prieto Arranz (CIG).
Dª María Formoso Leis (CIG).
Dª Beatriz Pereira Ogando (CIG).
D. Guillermo González Díaz (CSI-CSIF).
D. José Carlos Trinidad Sanjosé (CSI-CSIF).
Dª Florentina Xoubanova Díaz (CIG).
D. Víctor Ruíz Hervella (UXT).
Dª Iria Redondo Barbeito (CSI-CSIF).

Xustifican a súa ausencia:

D. José Mª Belmar Gómez (CIG).
D. Olegario Alvés Senra (UXT).
D. Francisco Boullosa Marcote (UXT).


Orde do día:

1- Concurso de acoplamentos internos.
2- Revisión de permisos e licenzas (acta reunión do 28/08/07)
3- Reducción de xornada de facultativos.
4- Establecemento da orde do día para a seguinte reunión con Dirección.
5- Rogos e preguntas.


Desenvolvemento do pleno:

1- Concurso de acoplamentos internos:

Coméntase a próxima convocatoria do Concurso de acoplamentos internos para persoal de enfermería. Procédese a lectura do procedemento ao que se chegou a acordo con Dirección o pasado martes 4 de setembro, non habendo ningunha alegación polos membros presentes.
Chegouse ao acordo de formar a Comisión Paritaria: formarán parte dela dous enfermeiras (Ana Belén Lestón Gallardo e Iria Redondo Barbeito) e dous auxiliares de enfermeria (pendentes de confirmar).

2-Revisión de permisos e licenzas (acta reunión do 28/08/07):

Ante a falta da Acta oficial por parte de Dirección, dase lectura ás anotacións sobre dita reunión que tomaron os membros do Comité que asistiron á mesma.
Ante o desacordo manifestado por algúns membros do Comité respecto dos acordos acadados en dita reunión, formularanse diferentes alegacións ao mesmo na vindeira reunión con Dirección o próximo xoves 20 de setembro.

As alegacións irán referidas aos seguintes permisos:

-Días de libre disposición: Solicitarase que a resposta sexa por escrito ( o silencio administrativo non debe ser a norma). Desacordo por parte dalgúns membros do Comité coa limitación dos días de libre disposición durante o período de Nadal (nova proposta, só limitar a 3 días por persoa cando haxa problemas de cobertura).

-Vacacións: aclarar coa Dirección que as vacacións sí se poden pedir en decembro e xaneiro.

-Reducción de Xornada: manifestar de novo o total desacordo do Comité de Empresa respecto da normativa que se quere implantar por parte da Dirección e tratar o caso especial da reducción de xornada do Dr.***** *****. O Dr Trinidad explica que no caso dos facultativos as reduccións de xornada son “orientadas” por parte da Dirección, nas que non se cumpre o criterio de proporcionalidade que a Dirección pretende implantar nas outras categorías.

3-Reducción de xornada de facultativos:

José Carlos Trinidad comunica as intencións da Dirección do Hospital para a cobertura da reducción de xornada do 35% solicitada polo Dr. ***** ***** . Para dita cobertura a Dirección pretende obrigar aos seus compañeiros a facerse cargo dos seus pacientes hospitalizados sen ningún tipo de compensación. José Carlos Trinidad notifica a súa intención de denunciar ao Hospital a través da central sindical CSI-CSIF se non se chega a acordo cos traballadores implicados (solicitan comenzar media hora maís tarde as Consultas Externas, para poder pasar visita aos pacientes hospitalizados polo Dr.***** *****), obtén o apoio de tódolos membros do Comité presentes. Será un dos puntos a tratar na vindeira reunión con Dirección o próximo 20 de setembro na que se solicitará notificación por escrito da Dirección de que teñen que asumir a reducción de xornada do compañeiro.

4-Establecemento da orde do día para a seguinte reunión con Dirección:

Orde do día:

1-Lectura e aprobación del acta anterior.
2-Aclaracións á reunión previa do 19/07/07.
3-Actitude da Dirección cun traballador do centro.
4-Alegacións á reunión previa o 28/08/07.
5-Plans especiais.
6-10º Aniversario do Hospital
7-Rogos y preguntas.

5-Rogos e preguntas:

·Aclaracións de José Carlos Trinidad da noticia de prensa publicada o pasado mes de xullo do 2007, confirma que sí falou co xornalista, pero foi a título persoal como membro do Comité de Empresa, pero non no nome do Comité de Empresa.

·O Dr. Trinidad aporta o escrito no que a ***** ***** relata o seu desencontro co ***** ***** do Hospital , adxúntase o escrito á presente acta. Acéptase por parte do Comité facer unha queixa formal na vindeira reunión con Dirección. Dáse entrada coa data da reunión.

·Incumplimiento da lei de incompatibilidade por parte do Hospital.
Realización simultánea de garda e peonada (cobrando por ámbalas dúas cousas á vez). Coméntase o caso das peonadas dos Radiólogos, as probas fánse polos técnicos o día da peonada, pero son informadas ao día seguinte, no horario ordinario de traballo.

·Solicitude de Víctor Ruíz Hervella de que se pida ás centrais sindicais os motivos e términos da denuncia interposta contra a integración das Fundación (auto xudicial). Acórdase solicitar dito documento ás diferentes centrais sindicais.

·Coméntase a suba para o persoal Estatutario das pagas extra (inclúen o complemento especifico). Acórdase solicitalo para a paga extra de decembro.

·A secretaria do Comité de Empresa Iria Redondo Barbeito presenta a súa dimisión perante do Comité de Empresa, dimisión que non é admitida por parte do Comité, polo que se mantén no seu posto.

·Plantéxase unha reunión para outubro para estudar unha petición de incremento de plantilla nas diferentes unidades e a solicitude de celadores.

Non habendo maís asuntos que tratar e sendo as 13:45 horas do día anteriormente sinalado, dáse por rematada a sesión.

miércoles, 10 de septiembre de 2008

ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA Nº2/07

En Cee ás 12:20 horas do día 17 de Agosto do 2007 e na Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira ten lugar a reunión extraordinaria do Comité de Empresa.

Relación dos membros electos do Comité de Empresa que asistiron á reunión:

-Dª Ana Belén Lestón Gallardo (CIG).
-DªBeatriz Pereira Ogando (CIG).
-D.Guillermo González Díaz (CSI-CSIF).
-DªFlorentina Xoubanova Díaz (CIG).
-D.Francisco Boullosa Marcote (UXT).
-D.Víctor Ruiz Hervella (UXT).
-Dª Iria Redondo Barbeito (CSI-CSIF).
-D. José Mª Belmar Gómez (CIG).

Xustifican a súa ausencia:

-Dª Maria Henar Prieto Arranz (CIG).
-Dª María Formos Leis (CIG).
-D.Olegario Alvés Senra (UXT).
-Dª Cristina Fernández Corpas (CSI-CSIF).
-D. José Carlos Trinidad Sanjosé (CSI-CSIF).

ORDE DO DÍA:

1.Aparición na prensa o día 11/08/07 dun artigo no que se notifica a admisión da demanda da plataforma contra a integración do persoal das fundacións no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
2.Medidas a adoptar e información aos traballadores.

3.Rogos e preguntas.


Desenvolvemento da reunión:

1.Aparición na prensa o día 11/08/07 dun artigo no que se notifica a admisión da demanda da plataforma contra a integración do persoal das fundacións no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

-Infórmase a tódolos asistentes do artículo aparecido na prensa, así como da información dada por parte da Dirección do Hospital (trala consulta coa Conselleira de Sanidade) e a información obtida a través do avogado da asesoria xuridica da CIG.

2. Medidas a adoptar e información aos traballadores.

-Dada a intranquilidade xerada nos traballadores trala publicación na prensa deste artigo decidese por votación unánime enviar unha nota informativa a tódolos traballadores do hospital. Debátese sobre un borrador presentado por D. Víctor Ruíz Hervella, chegando a un acordo sobre o mesmo entre tódolos asistentes.

-Decidese por votación unánime presentar no Nome do Comité de Empresa unha nota de prensa en resposta a dito artigo,chegando a un acordo sobre a mesma entre tódolos asistentes.Quedando encargado de falar coa prensa D. Víctor Ruíz Hervella.

-Decídese por votación unánime enviar unha nota informativa (similar a enviada aos traballadores do Hospital Virxe da Xunqueira) ao resto das Fundacións. Quedan encargados do envio D.Víctor Ruíz Hervella e Dª Iria Redondo Barbeito.

3.Rogos e preguntas.

Non habendo máis asuntos que tratar e sendo as 12:50 horas do día anteriormente sinalado dáse por rematada a sesión.

ACTA PLENO Nº1/07 (9 XULLO 2007)

En Cee, ás 12:15 horas do día 9 de Xullo do 2007, e na Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira, tendo lugar o primiro pleno do Comité de Empresa da citada Fundación despois das eleccións sindicais celebradas o pasado 28 de xuño do 2007.

Relación dos membros electos do Comité de Empresa que asistiron ó Pleno:

-Dª Ana Lestón Gallardo (CIG).
-Dª María Henar Prieto Arranz (CIG).
-DªMaría Formoso Leis (CIG).
-D. José María Belmar Gómez (CIG).
-Dª Beatriz Pereira Ogando (CIG).
-D. Olegario Alvés Senra (UXT).
-Dª Cristina Fernández Corpas (CSI-CSIF).
-D. Guillermo González Díaz (CSI-CSIF).
-D. José Carlos Trinidad Sanjosé (CSI-CSIF).
-Dª Florentina Xoubanova Díaz (CIG).
-D. Francisco Boullosa Marcote (UXT).
-Dª Iria Redondo Barbeito (CSI-CSIF).

Xustifica a súa ausencia:

-D.Víctor Ruiz Hervella (UXT).

Orde do día:

1. Constitución do novo Comité de Empresa e nomeamento do Presidente, Vicepresidente, Secretario e Vicesecretario.

2. Rogos e Preguntas.


Desenvolvemento do Pleno:

1- Contitución do novo Comité de Empresa e nomeamento do presidente, vicepresidente, secretario e vicesecretario.

Noméase por unanimidade de tódolos membros, ó presidente, ó secretario, ó vicepresidente e ó vicesecretario, quedando da seguinte maneira:

-Presidente: Dª Ana Lestón Gallardo, por pertencer á lista máis votada.
-Secretario: Dª Iria Redondo Barbeito, por pertencer á segunda lista máis votada.
-Vicepresidente: D. Olegario Alvés Senra.
-Vicesecretario: D. Guillermo González Díaz.

2- Rogos e preguntas:

-Acordo de cesión de horas sindicais ó presidente e ó secretario;acórdase por unanimidade de tódolos membros presentes, a cesión de nove horas de crédito sindical de cada un dos membros do Comité de Empresa á figura do presidente e do secretario.
Deste xeito as horas quedarian repartidas da seguinte forma:

Presidente: 80 horas.
Secretario: 79 horas.
Resto dos membros: 21 horas.


-Acordo de apertura do local do Comité de Empresa; a´cordase por unanimidade que o presidente e o secretario se reúnan tódolos martes e xoves no local do Comité. Os martes o local estará aberto a tódolos traballadores da Fundación. Os xoves trataranse asuntos internos do Comité.


-Proponse establecer un plan de traballo e fixar uns obxetivos conxuntos entre tódolos representantes do Comité, co fin de loitar por eles e acadalos ó longo dos catro anos da legislatura.

-Queda establecida a Comisión de Seguimento do Pacto de Contratacions formada polo presidente e o secretario do Comité e polo membro do Comité Dª.Florentina Xoubanova Díaz.

-Exixir á Dirección da Fundación o cumplimento dos prazos para as reunións ordinarias co Comité de Empresa, que según o regulamento interno vixente se celebrarán os segundos xoves de cada mes.

-Decídese solicitar a celebración da reunión ordinaria como corresponde para o xoves 12 de xullo do 2007, establecéndose como orde do día:

1.Presentación do novo Comité de Empresa.
2.Definición das 27 prazas anunciadas pola Conselleira de Sanidade na súa visita o pasado venres 06/07/07.
3.Problemática de actas. Solicitude de actas anteriores. Fixar normativa das futuras actas.
4. O.P.E. Cumprimento do regulamento.
5.Actualización sobre o proceso de Estatutarización.
6.Estado actual das contas.
7.Cadros de mando.
8.Constitución da Xunta Técnico-Asistencial.
9.Resposta á solicitude do seguro de trasladados
10.Petición de cobertura do Banco de sangue cun Facultativo especialista en Banco de sangue e Hemoterapia.
11.Rogos e preguntas.


Non habendo máis asuntos que tratar e sendo as 13:45 horas do día anteriormente sinalado, dáse por rematada a sesión.